PaTT, teksty z maja 2010 roku

17 tekstów z ma­ja 2010 ro­ku – auto­rem jest PaTT.

Cza­sem naj­piękniej­szy uśmiech
naj­cichszy szept
naj­de­likat­niej­szy dotyk
jest przyczy­na po­toku łez

"...wszędzie le­piej jest niż tu, bo nie ma wspomnień" 

myśl
zebrała 52 fiszki • 31 maja 2010, 14:32

Gdy w żyłach płynie na­buzo­wana ryt­mem krew,
staję się Twoim wyzwaniem,
to tyl­ko im­puls i chwi­la - do­tyk spontaniczności.
Je­den wieczór i je­den mo­ment - 
parzysz spojrzeniem,
uwodzisz do­tykiem,
naz­naczasz no­we ścieżki oddechem,
szep­tem roz­pa­lasz wyobraźnię.

Namiętność? 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 maja 2010, 13:08

* * *

Cichy, ciepły szept
dla tęskniących uszu.
Chłod­ne, zachłan­ne dłonie
dla cze­kające­go ciała.
Głośny i głuchy krzyk
dla wspomnień. 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 25 maja 2010, 10:17

..szko­da, że ga­lopujących nocą myśli
nie idzie uciszyć tak łat­wo, jak ust pocałunkiem. 

myśl
zebrała 60 fiszek • 22 maja 2010, 12:50

Tej no­cy ja roz­daję karty,
wierz mi, nie dot­kniesz na­wet pal­cem tej talii,
- gra­my na moich zasadach. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 21 maja 2010, 18:11

Mil­cze­niem dot­knę Twoich ust,
cichym szep­tem wkradnę się do Twoich myśli. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 18 maja 2010, 20:01

Dziw­ne, jak ktoś mógł być dla Ciebie zu­pełnie ob­cy,
a po­tem, w jed­nej chwi­li, stać się całym Twoim światem. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 17 maja 2010, 13:53

Cza­sem dreszcz wy­wołany spoj­rze­niem zastępu­je dotyk. 

myśl
zebrała 62 fiszki • 16 maja 2010, 20:58

W oczach ogień,
w ser­cu lód - tyl­ko Ty wy­wołujesz u mnie ta­kie kontrasty. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 14 maja 2010, 13:32

Zbyt długo grasz ko­goś kim nie jesteś,
na­wet ja mi­mo iż krótko Cię znam,
dos­trze­gam, że gu­bisz się
i co­raz częściej za­pomi­nasz tek­stu,
a suf­le­ra brak... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 maja 2010, 13:33

PaTT

Zeszyty
  • . – naj­lep­sze

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

PaTT

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 września 2016, 21:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

24 maja 2016, 22:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 18:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 20:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

4 maja 2016, 23:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 22:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 17:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 13:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 13:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]